Kursutbudet vid Åbo Akademi
Courses offered at Åbo Akademi University

909970.0  ( version 2017-2018 / 1 ) Swedish as a foreign language, level 1 (5sp)City:  ÅBO

Arranging unit: 84 Centre for Language and Communication/Åbo (CSK/Åbo) / 840 CENTRET FÖR SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Term / period: 2017-2018 Period 1 Period 2

Target group:
Kursen är främst avsedd för studerande från Åbo Akademi. International students, primarily those from Åbo Akademi University

Level: Language studies

Available as distance course?No
Reading course:No
Pre-registration required in MinPlan:YesRegistration opens:01.08.2017Registration closes:04.09.2017
Pre-registration to Open University required:No
Other registration, how?No

Aims:
Kursen ger de studerande baskunskaper i språket. De lär sig förstå och använda svenska i vardagssituationer såsom inom service, i telefonsamtal och i vänskapskrets. De lär sig läsa och förstå kortare texter om tidigare bekanta teman och skriva och berätta enkelt om sin närmaste krets och miljö.

Vi bekantar oss med det svenska språket och lär oss något om vardagslivet i både Finland och Sverige. Vi lär oss beskriva situationer hemma och ute, beskriva personer och göra uppköp. Kursdeltagarna lär sig grunderna i grammatiken (bl.a. substantiv- och adjektivböjning, verbens tempusformer, pronomen, räkneord och ordföljd). Språket övas både skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer, bl.a. i pardialoger och intervjuer. Vi gör också språkstudioövningar.

The course gives the students a basic knowledge of the Swedish language. Participants learn to understand and use Swedish in everyday situations such as obtaining information about public services, making telephone calls and in their social circles. They also learn to read and write short texts on familiar themes, and to write and speak in simple terms about their immediate social environment and surroundings.

Students are familiarized with the Swedish language and learn something about everyday life in both Finland and Sweden. They learn to describe situations both in the home and outside the home, and when out shopping. Participants learn the basics of grammar (nouns, conjugations of adjectives, verb tenses, pronouns, numerals, and word order). The language is practiced both in written form and in communicative situations, such as pair dialogues and interviews. Language practice also takes place in the language studio.

Learning objectives:
Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
- kunna läsa och förstå korta enkla texter och annat skriftligt material som behandlar vardagliga och bekanta saker
- kunna läsa och förstå huvudinnehållet i enkla instruktioner och anvisningar
- kunna förstå vanliga ord och enkla fraser samt enkel, långsam och tydlig konversation som anknyter till dem själva, familjen och den egna intressesfären
- kunna förstå enkla instruktioner och anvisningar i vardagssituationer när de tilltalas långsamt och tydligt
- kunna skriftligt ge grundläggande personlig information om sig själv och t.ex. fylla i enkla blanketter och frågeformulär
- kunna producera korta och mycket enkla texter som förståeligt beskriver bekanta förhållanden, t.ex. skriva ett kort brev eller meddelande
- kunna delta i enkla samtal som gäller vardagliga situationer och vanliga ämnesområden, t.ex. familjeförhållanden, boende, studier och motsvarande, om samtalsparten talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till
- kunna använda enkla ord och fraser, kunna ställa och besvara enkla frågor som gäller bekanta samtalsämnen och situationer, t.ex. hälsningsfraser, shoppingterminologi, be om hjälp och motsvarande.

Färdigheterna bedöms på skalan 0-5 beroende på hur väl studeranden uppfyller lärandemålen.


Level A1 according to the Common European Framework of References for Language

Upon completion of the course, students are expected to be able to do the following:
- read and understand simple texts and other written material dealing with everyday and familiar topics
- read and understand the main content of simple instructions and directions
- understand common, everyday words and simple expressions as well as simple, slow and distinct conversation pertaining to oneself, family and specific areas of interest
- understand simple instructions and directions in everyday situations when spoken slowly and clearly
- produce basic written information about oneself, complete simple forms and questionnaires
- produce short, very simple texts which comprehensively describe a familiar situation, (e.g. write a short letter or message)
- participate in basic conversation about everyday situations and general areas of interest, (e.g. family, housing, studies or equivalent) in which other participants speak slowly and clearly, and are prepared to assist
- use simple vocabulary and phrases, ask and answer basic questions about known topics of conservation and situations, (e.g. greetings, shopping terminology, asking for assistance and help)

Proficiency in terms of how well a student has fulfilled the learning outcomes is determined using a scale of 0-5 (with 5 being the highest mark).

Generic skills:
-

Teaching methods:
-

Forms of examination:
Written and oral examination based on the learning objectives of the course. Active and regular attendance in the lessons, assignments, mid-term and final exams.

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

Work load:
Group work/seminars: 56 h
Other: 74 h

Course responsible: Charlotta Sandberg

Course participation: Minimium number or participants: 10, maximum number of participants: 23

Right to participate in examinations will be attained, minimum requirements for participation: Active and regular participation (minimum, 75% attendance), successful completion of tests and assignments within stipulated deadlines/Aktivt och regelbundet deltagande (minst 75 % närvaro), godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

Examiner: Charlotta Sandberg

Other remarks:
Obligatorisk anmälan till kursen i MinPlan och närvaro i BÖRJAN av första lektionen. Deltagarna antas i anmälningsordning bland de närvarande. Det kan alltså löna sig att komma till den första lektionen även om man är på reservlistan. Av tvingande skäl kan kursversioner slås ihop. Observera att studerande som har hänvisats till denna kurs eller kursversion, trots att de anmält sig till en annan, behåller sin ursprungliga anmälningstid. Den slutgiltiga anmälningslistan på den första lektionen kan alltså av tvingande orsaker förändras.

Registration for the course in MinPlan and attendance at the very beginning of the first lecture is obligatory. Admittance to the course is given to those present at the first lecture, in order of registration. Accordingly, you might be admitted by attending the first lecture, although being among the 23+ on the list. The date of registration will remain, should a student not be accepted to a certain course version, and be referred to another one. Overriding circumstances may lead to the merger of two or more groups. Therefore, the final list of participants will be confirmed only at the begining of each course version.


På språkcentrets kurser iakttas tentamensinstruktionens bestämmelser om fusk i tentamen och i alla prestationer, både skriftliga och muntliga, som inte är tentamen. ÅA:s styrelse har fastställt direktiv för plagiathanteringsprocessen i grundutbildningen. Fråga vid behov kursens lärare om du är osäker på frågor om användning av källor och referering av dem.

The Language Centre takes cheating and plagiarism into account in all written and oral assignments and examinations. The ÅA Senate has approved of Procedures for Handling Cases of Plagiarism. If you are uncertain about the use of existing material, i.e. reference, quotations etc. please ask your teacher for advice.

Other course material:
Kursbok/Course book: Althén, Ballardini, Stjärnlöf, Viberg: "Mål 1"
4:e upplagan/4th edition
Endast textbok/Text book only.
Boken finns också som e-bok. The book is also available as an e-book.


<< Back